ADMISSION COMMITTEE

Admission Nodal Officer: Prabha P

Members :

Dr. Jayakrishnan P.

Harinarayanan S

Dr. Sajitha P C

Sunil P Nair

Ravi Sankar A P